Organization

  • General Chair
  • Yan Huang (UNT)
  • Jean-Claude Thill (UNCC)
  • Hui Zhang (TSU)